Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Aqalogy Europe s.r.o., Lomonosovova 2263/18, Košice, 04001, IČO 56013655 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.aqalogy.cz a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.aqalogy.cz.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu)
  2. Veľkosť objednaného tovaru
  3. Množstvo objednaného tovaru
  4. Adresu miesta dodania tovaru
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

 1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 2. Objednaný tovar (aj je skladom) zasielame najneskôr do 24 hodín odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 3. Expedičné náklady:
  1. Poštovné ZADARMO je zákazníkovi poskytnuté pri všetkých objednávkach v hodnote nad 1000Kč. Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 1-2 pracovných dní.
 4. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške podľa typu prepravcu. Podmienkou opätovného odoslania tovaru je úhrada plnej výšky objednávky vopred.

Článok III. Platobné podmienky

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky. Daňový doklad - faktúru si môžete stiahnuť vo vašom účte, do objednávky faktúru nepribaľujeme.
 2. Platbu je možné uskutočniť dobierkou, platbou pomocou platobnej karty VISA, Mastercard, AMEX, cez Paypal.
 3. Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní. Spoločnosť Aqalogy Europe s.r.o. si účtuje 10 Kč za platbu dobierkou.
 4. Pri platbách na účet objednávky expedujeme po prijatí potvrdenia o úhrade plnej sumy, čo je hneď po vykonaní platby. 
 5. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené s DPH.

Článok IV. Záruka a reklamácie

 1. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 5. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

  Aqalogy Europe s.r.o.
  Piešťanská 2
  Košice 04011
  Slovenská republika

 6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 7. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
  1. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
  3. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť zamestnancovi prepravnej spoločnosti až po skontrolovaní tovaru.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok V. Výmena a vrátenie tovaru

 1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
 2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
 3. Postup pri výmene tovaru:
  1. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Vymieňaný tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
 4. Na výmenu a vrátenie tovaru zákazník využije služby Zásielkovne s ID kódom predajcu: 91443100
  Pri opakovanej výmene v rámci jednej objednávky bude zákazníkovi účtovaný poplatok 100 Kč.
 5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
 6. Objednané výrobky (nohavičky, tangá,) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebudú splnené.

 

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

 1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom. Pri nákupe na www.aqalogy.cz je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Musí však byť splnená podmienka, že tovar nesmie byť užívaný a nosený.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 5. Zakúpený tovar je možné vrátiť až do 60 dní od doručenia.
 6. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 8. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V. týchto podmienok.

Článok VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.aqalogy.cz. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
 2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
 3. Tieto podmienky sú platné od 1.07.2011


Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.